Zaznacz stronę

REGULAMIN

IX Zjazdu Forum Uczelni Niepublicznych

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” mają zastosowanie wobec Uczestników IX Zjazdu Forum Uczelni Niepublicznych, organizowanego w Warszawie w dniach 25-28 października 2018 roku.
 2. Organizatorami Zjazdu są Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie przy ulicy Newelska 6 (NIP: 5271201902 REGON: 011917715) oraz Forum Uczelni Niepublicznych (Komisja Branżowa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bracka 18/16, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417350), zwani dalej „Organizatorami”.
 3. Uczestnikiem Zjazdu może być każda osoba fizyczna posiadająca status studenta, która dokonała rejestracji na Zjazd za pomocą formularza udostępnionego przez Organizatorów, z zastrzeżeniem przepisów § 3-6, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 4. Uczestnicy Zjazdu zostaną zakwaterowani w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, zwanym dalej „Hotelem”.

 

Zgłoszenie uczestnictwa

§ 2

Warunkiem udziału w Zjeździe jest w szczególności:

 1. Wydelegowanie Uczestnika przez przewodniczącego samorządu studenckiego uczelni lub Przewodniczącego Forum Uczelni Niepublicznych,
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, zwanego dalej „Formularzem”, udostępnionego przez Organizatorów,
 3. Terminowe wniesienie opłaty, o której mowa w § 4 na rachunek bankowy wskazany przez Organizatorów.

 

§ 3

 1. Do dnia 20 października 2018 roku każda uczelnia może delegować dowolną liczbę uczestników.
 2. Na Zjeździe obowiązuje limit 90 miejsc. Informacja o ich wyczerpaniu zostanie opublikowana przez Organizatorów.
 3. Do limitu podanego w ust. 2 nie wlicza się przedstawicieli delegowanych przez Przewodniczącego Forum Uczelni Niepublicznych.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza błędnych danych przez Uczestnika.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania listą Uczestników w celu prawidłowego zorganizowania Zjazdu.
 7. Wypełnienie oraz przesłanie Formularza oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorami i Hotelem.
 8. Wypełnienie oraz przesłanie Formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz upublicznianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 9. Po przesłaniu kompletnego Formularza, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail Organizatorzy prześlą wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na Zjazd.
 10. Ostateczne zarejestrowanie Uczestnika następuje po wniesieniu opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 lub przesłaniu oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. Po spełnieniu warunków udziału w Zjeździe, o których mowa w § 2, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail Organizatorzy prześlą wiadomość potwierdzającą przyjęcia do uczestnictwa w Zjeździe.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Zjazd, informując zainteresowanego o przyczynach odmowy.

 

Opłaty

§ 4

 1. Opłata za udział Uczestnika w Zjeździe wynosi 400 złotych brutto (słownie: czterysta złotych 00/100) w przypadku opcji trzydniowej lub 529 złotych brutto (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100)
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  1. Nocleg,
  2. Wyżywienie,
  3. Uczestnictwo w panelach szkoleniowych oraz debatach,
  4. Uczestnictwo w wieczorach integracyjnych,
  5. Materiały i pakiety konferencyjne.
 3. Po przesłaniu kompletnego Formularza, na wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji Organizatorzy prześlą fakturę za udział we Wspólnym Zjeździe.
 4. W przypadku rejestracji kilku Uczestników z jednej uczelni, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w Formularzu przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, Organizator prześle zbiorczy rachunek, obejmujący udział wszystkich Uczestników wydelegowanych z uczelni.

 

§ 5

 1. Opłatę, o której mowa w § 4 ust. 1 i 3, należy uiścić nie później niż do dnia 22 października 2018 roku na rachunek bankowy wskazany przez Organizatorów.
 2. W razie wątpliwości co do terminu uiszczenia wpłaty na konto Organizatorów, należy przedstawić potwierdzenie dokonania wpłaty.
 3. W przypadku niemożności opłacenia uczestnictwa w Zjeździe w terminie, o którym mowa w ust. 1, należy niezwłocznie przesłać Organizatorom podpisane przez rektora bądź upoważnioną pisemnie osobę zobowiązanie do opłacenia uczestnictwa w Zjeździe nie później niż do dnia 22 października 2018 roku .
 4. Za termin wniesienia opłaty rozumie się dzień, w którym środki finansowe zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatorów.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika kwoty, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku nie wywiązania się przez Uczestnika z obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 1 Organizatorzy mogą skierować sprawę na drogę postępowania sądowego bez wzywania do zapłaty.

 

Kaucja i zniszczenia

§ 6

 1. Podczas rejestracji od każdego uczestnika zostanie pobrana kaucja w wysokości 50zł.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pokrycia wszelkich kosztów zniszczeń dokonanych przez uczestników wykorzystując środki z kaucji.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pokrycia z kaucji wszelkich kosztów wynikających z nieprzestrzegania regulaminu Hotelu.
 4. Wyceny dokonanych zniszczeń dokonują Organizatorzy w porozumieniu z pracownikami Hotelu.
 5. Koszty naprawy lub odkupu przewyższające wartość kaucji zobowiązuje się pokryć uczestnik, który dokonał zniszczeń.
 6. W przypadku niemożności ustalenia, który z uczestników dopuścił się dokonania zniszczeń, koszty naprawy lub odkupu pokrywane są z łącznej sumy kaucji wszystkich uczestników.
 7. Kaucja zostanie zwrócona Uczestnikowi ostatniego dnia Zjazdu, chyba że wystąpią okoliczności wymienione w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.
 8. Kaucja może zostać zwrócona wcześniej, w przypadku, gdy uczestnik wyjeżdża szybciej ze Zjazdu.

 

§ 7

 1. Koszty przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

Uczestnictwo

§ 8

 1. Podczas Wspólnego Zjazdu Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w panelach szkoleniowych oraz w Zgromadzeniu Plenarnym.
 2. Udział w wybranych przez siebie panelach, Uczestnik potwierdza poprzez:
  1. Osobisty podpis na listach obecności w trakcie trwania paneli.
 3. Termin, miejsce oraz tematy paneli zostaną opublikowane przez Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu Zjazdu, w szczególności w zakresie tematyki paneli szkoleniowych, o czym zobowiązują się poinformować Uczestników.

 

§ 9

 1. W trakcie trwania Zjazdu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatorów, ochrony, innych służb zabezpieczających lub pracowników Hotelu.
 2. W trakcie trwania Zjazdu Uczestnik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora dostarczonego przez Organizatora i ma obowiązek okazywania go każdorazowo na polecenie Organizatorów, ochrony, innych służb zabezpieczających lub pracowników Hotelu.
 3. Wydanie nowego identyfikatora, w przypadku jego utraty lub zniszczenia z winy Uczestnika, wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości 10 złotych.

 

§ 10

 1. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika podczas Zjazdu, w szczególności niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w §8, nadużywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, bądź inne zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników stanowią podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących:
  1. Powiadomienia władz uczelni, na której studiuje Uczestnik, o jego zachowaniu,
  2. Powiadomienie właściwych organów ścigania,
  3. Niezwłocznego dyscyplinarnego usunięcia uczestnika ze Zjazdu.
 2. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decydują Organizatorzy.
 3. Organizatorzy mogą zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie.
 4. Uczestnik, w stosunku do którego zastosowano jeden ze środków dyscyplinujących, o których mowa w ust. 1, może ponadto zostać ukarany mocą decyzji Przewodniczącego Forum Uczelni Niepublicznych zakazem uczestnictwa w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Forum Uczelni Niepublicznych, pomimo zgłoszenia swojego udziału i spełnienia warunków kwalifikacyjnych.

 

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatorów, Organizatorzy w terminie 30 dni od dnia odwołania Zjazdu zwrócą kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe.
 2. W razie odwołania Zjazdu Organizatorzy zobowiązują się poinformować Uczestników drogą mailową oraz za pośrednictwem oficjalnego profilu wydarzenia.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w skutek ich działania lub zaniechania.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zjazdu.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, wskutek których Uczestnik poniósł szkodę.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.